เปิดประชาพิจารณ์ ‘กฎหมายลำดับรอง’ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ปี 62

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรอง ตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติฯ ปี 2562 เน้นย้ำการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรอง ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 โดยมีนายสุรพล ทิพย์เสนา, นายพลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย คณะที่ปรึกษาจากมูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย เป็นผู้ดำเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็น

โดยผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายลำดับรอง เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนกว่า 400 คน

สำหรับการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรอง เป็นกระบวนการที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โดยบัญญัติให้มีกฎหมายลำดับรองเพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ได้แก่ ประกาศกระทรวง กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวง ระเบียบกรมอุทยานฯ เป็นต้น

Last modified on Tuesday, 21 July 2020 10:07