กรมอุทยานแห่งชาติฯ คว้ารางวัลมาตรฐานท่องเที่ยวไทย 12 อุทยานฯ-16 แหล่งท่องเที่ยว

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คว้ารางวัลจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) หลังผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับรองมาตรฐานท่องเที่ยวไทย โดยมี 12 อุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

..................

ทั้งนี้ เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว ยกระดับการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวสู่ระดับสากล อีกทั้งช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย

ขณะเดียวกัน นายคมกริช เศรษบุบผา ผู้อำนวยการส่วนจัดการท่องเที่ยวและนันทการ สำนักอุทยานแห่งชาติ พร้อมทั้งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติที่ได้รับรางวัล เป็นผู้แทนนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมรับรางวัลต่าง ๆ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร Admin วว. เทคโนธานีคลองห้า จ.ปทุมธานี 

โดยสำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็น 3 ด้านที่สำคัญ ได้แก่ 1.ความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว มุ่งเน้นศักยภาพที่ส่งผลถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว รวมถึงกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากศักยภาพทางกายภาพ และการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและความปลอดภัย ความหลากหลายและต่อเนื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงศักยภาพการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ความเหมาะสมด้านที่ตั้ง และการจัดการความปลอดภัย

2.การอนุรักษ์ทรัพยากร มุ่งเน้นการจัดการด้านการอนุรักษ์และคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวขึ้นกับมาตรฐานแต่ละประเภท ได้แก่ ความเป็นเอกลักษณ์ ความสมบูรณ์ สวยงาม ความมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ ความผูกพันต่อท้องถิ่น รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว การรักษาสภาพและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์พื้นที่ ติดตามการเปลี่ยนแปลงจากการท่องเที่ยว การจัดการสิ่งแวดล้อม

และ 3.การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว มุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ความเหมาะสมด้านที่ตั้ง ศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอก ความเหมาะสมของสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการด้านบริการและสาธารณูปโภค การบริหารจัดการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว การบริหารจัดการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึก ชุมชนมีส่วนร่วมและมีรายได้ การให้ความรู้ และบริการข้อมูล การจัดการด้านเศรษฐกิจและสังคม

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับรองมาตรฐานท่องเที่ยวไทย จำนวน 13 หน่วยงานภาครัฐ ใน 16 แหล่งท่องเที่ยว 12 อุทยานแห่งชาติ ประกอบด้วย

 1. อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จ.กระบี่ คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะ (ระดับดีเยี่ยม)
 2. อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จ.กระบี่ คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก (ระดับดีเยี่ยม)
 3. อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จ.ประจวบคีรีขันธ์ คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด (ระดับดีเยี่ยม)
 4. อุทยานแห่งชาติแม่วาง จ.เชียงใหม่ คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทธรณีสัณฐาน (ระดับดีเยี่ยม)
 5. อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทธรณีสัณฐาน (ระดับดีเยี่ยม)
 6. อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จ.จันทบุรี คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก (ระดับดีเยี่ยม)
 7. อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก (ระดับดีเยี่ยม)
 8. อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ (ระดับดีเยี่ยม)
 9. อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก (ระดับดีเยี่ยม)
 10. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก (ระดับดีมาก)
 11. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ระดับดีเยี่ยม (ยอดดอยอินทนนท์) และระดับดีมาก (เส้นทางอ่างกา)
 12. อุทยานแห่งชาติแม่จริม จ.น่าน คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (ระดับปานกลาง)
 13. อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่ คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภทน้ำพุร้อนธรรมชาติ (ระดับดีเยี่ยม)
 14. อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ลำปาง คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทน้ำตก (ระดับดีเยี่ยม)
 15. อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ลำปาง คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (ระดับดี)
 16. สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ลำปาง กิจกรรมปางช้างเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทที่มีการแสดง (ระดับดีเยี่ยม)
Last modified on Friday, 24 July 2020 19:51