‘ACCESS School’ นำร่อง 400 โรงเรียน

เครือข่ายภาคประชาสังคม เครือข่ายครู และผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดตัวโครงการ “แอ็คเซส สคลู (ACCESS School) ชุมชนสร้างโรงเรียน โรงเรียนสร้างชุมชน” มุ่งขับเคลื่อนโรงเรียนนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และยุทธศาสตร์ชาติ นำร่องเป้าหมาย 400 โรงเรียน 8 จังหวัด 3 ภูมิภาค

..............

นายเทวินฏฐ์ อัครศิลาชัย เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย และผู้ประสานงานโครงการแอ็คเซส สคลู เปิดเผยว่า เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมด้านการศึกษาและสังคม ประกอบด้วย มูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) ,สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย (สกล.) ,สมาคมไทบ้าน และเครือข่ายครู ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ,เครือข่ายโรงเรียนนอกกะลา (ภาคกลาง) ,เครือข่ายสมาคมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 (ภาคเหนือ) ,สภาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ และสภาการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด (ภาคอีสาน) ได้ร่วมกันเปิดตัวโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือ “แอ็คเซส สคลู” (ACCESS School) ขึ้น ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนวัตกรรมการจัดการศึกษาบนฐานชุมชน

“เป็นการเปิดประวัติศาสตร์การจัดการศึกษายุคใหม่ ที่องค์กรภาคประชาสังคมและชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนครูและโรงเรียนขนาดเล็ก ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อที่ตอบโจทย์ความต้องการของเด็ก/ผู้เรียน และชุมชน โดยสหภาพยุโรป (อียู) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ระยะเวลาโครงการ 4 ปี นำร่องในพื้นที่เป้าหมาย 400 โรง 8 จังหวัด 3 ภูมิภาค คือ น่าน (ภาคเหนือ) ,ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม (ภาคกลาง) ,กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม (อีสาน)” นายเทวินฏฐ์ กล่าว

ด้าน นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาและประธานกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบาย รมช.ศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการพัฒนาการศึกษาและโรงเรียนขนาดเล็ก และกำลังยกระดับพัฒนา “อาชีวะเกษตร” ในวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมยุคใหม่ สำหรับการศึกษาของเด็กเยาวชนและชุมชนให้มากขึ้นอีกด้วย.

Last modified on Thursday, 06 August 2020 17:24