Movement

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดงานงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ฉลองครบรอบ 50 ปี อนุสัญญาฯ ไซเตส  และ 40 ปี แห่งการเป็นภาคีอนุสัญญา CITES ของประเทศไทย

“ซีพี ออลล์” ร่วมกับผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วโลก ประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เยี่ยมชมนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสินค้าเอสเอ็มอีไทย

ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานเปิดการอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับสำนักเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างทักษะทางการป้องกัน การระงับอัคคีภัย การเตรียมตัว เตรียมแผน รวมไปถึงการฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

โดยมีนายสมภพ ตะราษี ผู้จัดการทั่วไปด้านการจัดการสาธารณภัย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ รวมทั้งคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าทำการฝึกซ้อม ให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงาน จำนวนกว่า 750 ราย เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตหากเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมตามปณิธานของ บมจ. ซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”

5 สถาบันทั้งในและต่างประเทศ การันตี “ซีพี ออลล์” องค์กรแห่งความยั่งยืนปี 2022 สอดรับวิสัยทัศน์ “องค์กรที่อำนวยความสะดวกให้ชุมชน สังคม มีความกินดี อยู่ดี มีความสุข”

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับ ซีพี รีเทลลิงค์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาในรูปแบบทวิภาคี วิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พร้อมทุนการศึกษา เริ่มปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

Page 1 of 5