ส่งท้าย 7 วันอันตราย! ดับ 317 ศพ เจ็บ 2,437 ราย

ส่งท้าย 7 วันอันตราย ดับ 317 ศพ เจ็บ 2,437 ราย เสียชีวิตสูงสุด “เชียงราย” 15 ศพ บาดเจ็บสะสมสูงสุด “กาญจนบุรี” 81 คน

วันที่ 5 ม.ค. 66 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ช่วง 7 วันของการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เกิดอุบัติเหตุรวม 2,440 ครั้ง ผู้บาดเจ็บรวม 2,437 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 317 ราย

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ สุราษฎร์ธานี (79 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ กาญจนบุรี (81 คน) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงราย (15 ราย) จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 5 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส บึงกาฬ พังงา สตูล และสุโขทัย

ทั้งนี้ ศปถ.ประสานจังหวัดบูรณาการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง โดยกำชับจังหวัดถอดบทเรียน ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุดผ่านกลไกของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะเลขานุการ ศปถ. เปิดเผย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้ประสานทุกหน่วยงานจะนำสถิติอุบัติเหตุทางถนน ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน มาวิเคราะห์ ปรับปรุงพัฒนาแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อวางแนวทางและกำหนดทิศทางการสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนนควบคู่กับการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในทุกมิติ เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด