Home Thailand เปิดยอดสมัครชิง สว.เกือบ 5 หมื่นคน ‘กลุ่มผู้สูงอายุ-ชาติพันธุ์’ มากสุด

เปิดยอดสมัครชิง สว.เกือบ 5 หมื่นคน ‘กลุ่มผู้สูงอายุ-ชาติพันธุ์’ มากสุด

by admin

กกต.เผยยอดสมัคร สว. 20 อาชีพทั่วประเทศเกือบ 5 หมื่นคน พบกลุ่มผู้สูงอายุ-คนพิการ-ชาติพันธุ์ สมัครมากที่สุด 5,211 คน ตามด้วยกลุ่มสตรี-กลุ่มการศึกษา ด้านกลุ่มผู้พิพากษา-อัยการ-ตำรวจ 1,869 คน กลุ่มสื่อสารมวลชน ลงสมัคร 867 คน

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ซึ่งมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-24 พ.ค.67 และมีจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 48,117 คน โดยจำแนกเป็นรายกลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง ได้แก่ ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีผู้สมัครจำนวน 2,478 คน

กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย มีผู้สมัครจำนวน 1,869 คน

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา ได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหาร สถานศึกษาบุคลากรทาง การศึกษา มีผู้สมัครจำนวน 4,477 คน

กลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธา รณสุข พยาบาล เภสัชกร มีผู้สมัครจำนวน 1,628 คน

กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก มีผู้สมัครจำนวน 3,422 คน

กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง มีผู้สมัครจำนวน 3,628 คน

กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน มีผู้สมัครจำนวน 2,440 คน

กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภคทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน มีผู้สมัครจำนวน 1,180 คน

กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีผู้สมัครจำนวน 1,844 คน

กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตาม ข้อ 9 มีผู้สมัครจำนวน 1,200 คน

กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม มีผู้สมัครจำนวน 1,177 คน

กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม มีผู้สมัครจำนวน 609 คน

กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม มีผู้สมัครจำนวน 1,039 คน

กลุ่มที่ 14 กลุ่มสตรี มีผู้สมัครจำนวน 4,589 คน

กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น มีผู้สมัครจำนวน 5,211 คน

กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา มีผู้สมัครจำนวน 1,819 คน

กลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ มีผู้สมัครจำนวน 2,168 คน

กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม มีผู้สมัครจำนวน 867 คน

กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ มีผู้สมัครจำนวน 3,816 คน

กลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่นๆ มีผู้สมัครจำนวน 2,656 คน

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอจะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครให้เสร็จสิ้น และภายในวันที่ 29 พ.ค.67 จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบทุกกลุ่มอาชีพในเขตอำเภอ แยกเป็นรายกลุ่ม โดยมีหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ซึ่งเรียงลำดับตามตัวอักษรของชื่อตัวผู้สมัครของแต่ละกลุ่ม ชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้สมัคร อายุ อาชีพ และวุฒิ การศึกษาสูงสุด ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สถานที่เลือก และจัดทำข้อมูลเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอได้ประกาศบัญชีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นแล้ว สำนักงาน กกต.จะเผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ทางเว็บไซต์ www.ect.go.th และแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต (Smart Vote) โดยประชาชนสามารถดูรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาและข้อมูลแนะนำตัวผู้สมัครจากช่องทางดังกล่าว

Related Articles

Leave a Comment