‘กุฎีจีน’ ชุมชนต้นแบบคัดแยกขยะ แปรรูปเปลือกไข่เป็น ‘ปุ๋ยอัดเม็ด’

กทม.ยกชุมชนกุฎีจีน “ต้นแบบคัดแยกขยะ” แปรรูปเปลือกไข่เป็นปุ๋ยอัดเม็ด เจ้าหน้าที่ชุมชนบริการรับซื้อขยะรีไซเคิลเดือนละ 2 ครั้ง

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.65 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าฯ กทม+ ในพื้นที่เขตธนบุรี โดยเยี่ยมชมชุมชนต้นแบบการคัดแยกขยะ ชุมชนกุฎีจีน มีพื้นที่ 32 ไร่ บ้านเรือน 261 หลังคาเรือน, 298 ครัวเรือน ประชากร 834 คน สถานที่คัดแยกขยะใช้ในที่ทำการชุมชน เพราะเป็นศูนย์กลางที่คนในชุมชนสามารถเดินนำสิ่งของเหลือใช้ ขยะรีไซเคิล มาแลกเปลี่ยน ขายได้สะดวก

โดยเขตฯ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในชุมชนในการลดและคัดแยกขยะประเภทต่างๆ ดังนี้ ขยะทั่วไป รวบรวมขยะและมีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยออกมาจากชุมชน เพื่อให้เขตฯ จัดเก็บและนำไปกำจัด ขยะรีไซเคิล คนในชุมชนจะมีการคัดแยะขยะ เช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กล่อง กระดาษ อะลูมิเนียม โดยมีเจ้าหน้าที่ชุมชนบริการรับซื้อขยะรีไซเคิล เดือนละ 2 ครั้ง เมื่อขยะรีไซเคิลมีจำนวนมากแล้ว เจ้าหน้าที่ชุมชนจะเรียกร้านมารับซื้อขยะรีไซเคิล เดือนละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ การขายขยะรีไซเคิลจะยังไม่ได้รับเงิน แต่จะมีการบันทึกจำนวนขยะที่ขายได้ลงสมุดไว้ก่อน ซึ่งการจัดการขยะดังกล่าวจะเหมือนธนาคารขยะ ขยะอินทรีย์ นำเปลือกผลไม้ไปทำน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพ (น้ำขยะหอม) คัดแยกขยะเศษอาหารและส่งให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงสัตว์ รวบรวมเปลือกไข่ตามร้านทำขนมฝรั่ง นำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยเปลือกไข่อัดเม็ด ขยะอันตราย กำหนดจุดทิ้งภายในชุมชน และเขตฯ เข้าจัดเก็บ นำไปกำจัด

สำหรับปริมาณขยะก่อนดำเนินการเฉลี่ยวันละ 450-500 กก./วัน ปริมาณขยะหลังดำเนินการเฉลี่ยวันละ 350-400 กก./วัน ขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ อาทิ เปลือกผลไม้ทำน้ำหมักชีวภาพ เปลือกไข่ กากกาแฟทำปุ๋ย ขยะเศษอาหารนำไปเลี้ยงสัตว์ เขตฯ เข้าไปจัดเก็บขยะทุกวัน

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้มี นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ, ว่าที่ร้อยตรีเดชาธร แสงอำนาจ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตธนบุรี สำนักสิ่งแวดล้อม ประชาชนในชุมชนกุฎีจีน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล