Home Thailand ชง ก.ต.เคาะ! ‘ชนากานต์ ธีรเวชพลกุล’ นั่งประธานศาลฎีกาคนที่ 50

ชง ก.ต.เคาะ! ‘ชนากานต์ ธีรเวชพลกุล’ นั่งประธานศาลฎีกาคนที่ 50

by admin

เลขาฯ ศาลยุติธรรม เสนอรายชื่อให้ ก.ต. ตั้ง “ชนากานต์ ธีรเวชพลกุล” ปธ.แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา นั่งประธานศาลฎีกาคนที่ 50

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.  เว็บไซต์สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) เปิดเผยบัญชีรายชื่อที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอแต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษา วาระ 1 ต.ค. 2567 (บัญชี 1) โดยมีการเสนอ นางชนากานต์ ธีรเวชพลกุล ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา คนที่ 50

หากที่ประชุม ก.ต.ที่จะมีการประชุมกันวันที่ 8 ก.ค.67 มีมติเห็นชอบบัญชีที่ นายธานี สิงหนาท เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม มีการเสนอบัญชีรายชื่อ เเละโปรดเกล้าฯ ลงมา นางชนากานต์จะเป็นประธานศาลฎีกาหญิงคนที่ 4 ของประเทศไทย ต่อจาก นางเมทินี ชโลธร, น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม เเละนางอโนชา ชีวิตโสภณ

สำหรับประวัติการศึกษาที่สำคัญของนางชนากานต์ จบนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 22

ประวัติการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพิษณุโลก, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งกรุงเทพใต้, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลล้มละลายกลาง, รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้, ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ, รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ, รองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 9 ,ผู้พิพากษาศาลฎีกา, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เเละตำแหน่งปัจจุบัน ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา

โดยผลการเลือกตั้ง ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลฎีกาที่ผ่านมา นางชนากานต์ ธีรเวชพลกุล ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกาได้รับเลือกด้วยคะเเนนสูงสุด

Related Articles

Leave a Comment