Home Thailand ปิดฉากทนายถุงขนม! ‘พิชิต’ ชิงไขก๊อก รมต.ประจำสำนักนายกฯ

ปิดฉากทนายถุงขนม! ‘พิชิต’ ชิงไขก๊อก รมต.ประจำสำนักนายกฯ

by admin

“พิชิต ชื่นบาน” กลับลำ! ร่อนหนังสือลาออก รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ก่อนศาลรัฐธรรมนูญ นัด 23 พ.ค.นี้ รับ-ไม่รับคำร้อง 40 สว. ยื่นถอดถอนนายกฯ-พิชิต

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. ที่ทําเนียบรัฐบาล นายพิชิต ชื่นบาน ได้ทำหนังสือลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว เพื่อเปิดทางนายกรัฐมนตรี บริหารราชการแผ่นดินอย่างราบรื่น ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะนัดพิจารณา รับ-ไม่รับคำร้อง 40 สว. ในวันที่ 23 พ.ค.นี้

โดยจดหมายลาออกดังกล่าว มีความว่า

กราบเรียน นายรัฐมนตรี

21 พฤษภาคม 2567

ขอลาออกจากตําแหน่ง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

ข้าพเจ้า นายพิชิต ชื่นบาน ตําแหน่ง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ขอยืนยันชีวิตยึดมั่นในความบริสุทธิ์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเรียบร้อย เมื่อรับตําแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ในฐานะฝ่ายกฎหมายทําหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จนได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ด้วยความชอบตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ในการดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้ยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและ ประชาชนส่วนรวมเป็นที่สําคัญ ข้าพเจ้าเห็นว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนยังต้องได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง หลายเรื่อง โดยเฉพาะปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งปัญหาปากท้อง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา

แต่เมื่อมีการยื่นคําร้องเกี่ยวกับข้าพเจ้า ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและเชื่อมั่นโดยสุจริตแล้วว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายทุกประการก็ตาม แต่เรื่องนี้ได้มีการพาดพิงไปถึงท่านนายกรัฐมนตรี หัวหน้าผู้บริหารราชการแผ่นดินต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ และไม่กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี ที่มีความจําเป็นต้องเดินหน้าด้วยความต่อเนื่อง ข้าพเจ้าจึงไม่ยึดติดกับตําแหน่ง ในลักษณะยึดถือประโยชน์ส่วนตนยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนรวม

ดังนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ให้ถือเป็นเจตนาของข้าพเจ้าที่มีต่อนายกรัฐมนตรี “ข้าพเจ้า ขอลาออกจากการ ดํารงตําแหน่ง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี” เพื่อให้นายกรัฐมนตรีเดินหน้าบริหารประเทศต่อไปได้ โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

อนึ่ง ข้าพเจ้าขอกราบนมัสการลา พระเถรานุเถระ กรรมการมหาเถระสมาคม พระอาจารย์ที่เคารพนับถือ ข้าราชการ และประชาชน ที่ให้กําลังใจต่อข้าพเจ้ามาโดยตลอด นับแต่นี้ขอใช้โอกาสส่วนตัวทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาสืบต่อไปจนชีวิตข้าพเจ้าจะหาไม่

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(นายพิชิต ชื่นบาน)

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

Related Articles

Leave a Comment